Systemutveckling
Så skapar du ständiga förbättringar i verksamheten
 

Att få komplexa arbetsprocesser att fungera så smidigt som möjligt och olika system att kommunicera med varandra, är de stora utmaningarna inom all systemutveckling. Finns det någon verksamhet i dag som inte jobbar med ständiga förbättringar och förenklingar? Vi tror inte det. Den ökade konkurrensen inom de flesta branscher, ställer krav på effektivare och mer kostnadseffektiva rutiner och arbetssätt än någonsin.

Våra konsulter har erfarenhet av systemdesign och systemutveckling inom en rad olika branscher och spetskompetens inom området "Web to print".

Arbetsgången i ett utvecklingsprojekt
 

Förstudie – Kravspecifikation – Interativ utveckling – Acceptanstest – Implementering – Justering – Slutleverans

Förstudie
Ett uppdrag börjar alltid med en ordentlig analys av verksamhetens behov. Den görs som en dokumenterad förstudie som blir underlag för en kravspec.

Kravspecifikation
Förstudien visar på vilka behov som finns och utifrån den skapar vi en detaljerad kravspecifikation. Denna finslipas tillsammans med kunden som också godkänner den tillsammans med en budget, innan vi går vidare. På så sätt vet kunden exakt vad vi kommit överens om.

Utvecklingsfas
Här startar utvecklingsarbetet. I så stor utsträckning som det är möjligt, gör vi anpassningar av väl beprövade standardkomponenter för att realisera våra lösningar. Det håller investeringskostnaderna nere och gör processen enklare och snabbare än om man skulle skapa nya lösningar varje gång.

Vi arbetar iterativt med delleveranser vilket innebär att kunden får möjlighet att påverka systemet under utvecklingsperioden. Varje delleverans testas.

Acceptanstest
Det är viktigt att simulera processerna i systemet innan man implementerar det i verksamheten. Denna fas kan göras på olika sätt och här är kunden starkt involverad och återkopplar sina intryck och upplevelser av produkten till oss, så att vi kan göra rätt justeringar.

Implementering
När vi justerat eventuella brister efter testperioden, är det dags att applicera systemet i verksamheten. Under en period trimmas systemet ytterligare genom en kontinuerlig dialog med kunden och utvalda användare.

Justering
Ytterligare justeringar görs innan vi lämnar över systemet helt till kunden.

Slutleverans
När implementeringstiden är slut och alla justeringar har gjorts, avslutar vi uppdraget med en slutleverans och överlämnar den dokumentation som kontinuerligt upprättats under projektets gång.

Lösningar vi erbjuder

Tekniker vi använder
  • .NET Framework
  • C#
  • ASP.NET
  • Silverlight
  • Microsoft SQL
  • Reporting Services
  • Integration Services
  • Java
  • FileMaker